Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Bowen kezelés és Fizikai közérzetjavító szolgáltatáshoz

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Katona Éva, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Napsugár Bowen vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a Napsugár Bowen weboldalamon / facebook oldalamon / stúdiómban és a kezelőlapon is megtalálható.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: Napsugár Bowen, Katona Éva egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 52954436-1-42
Székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 22.
Weblap: https://napsugarbowen.hu

Kapcsolattartás:
Tel.: +36 20 515 0389                                     Viber: +36 20 515 0389
www.facebook.com/eva.napsugarbowen,        E-mail: napsugarbowen@gmail.com


Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

A kezelőhelységben, illetve annak várójában képi, illetve hangrögzítés történik. A felvételek féléves időközönként törlődnek. A felvételekhez csak én, és kiemelt esetekben a hatóságok férhetnek hozzá.

 1. Adatkezelési célok Bowen kezelés és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.
  16. életévét be nem töltött fiatalkorú személyes adatainak kezelésekor, első alkalommal írásbeli meghatalmazást kérek a szülőtől, vagy felügyeleti jogot képviselőtől.
 2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
  Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelően számlát állítok ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 3. Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés módja, időtartama

 1. Az adatokat papír alapon/elektronikusan tárolom.
 2. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 5 évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt fél év múlva törlöm / megsemmisítem.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 8. tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu